هشتمین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی تجهیزات و خدمات پزشکی عمان

عمان هلث ۲۰۱۸ هشتمین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی تجهیزات و خدمات پزشکی عمان ۲ لغایت ۴ مهر ماه ۱۳۹۷ ۲۴ – ۲۶ September 2018 مرکز نمایشگاه¬های بین¬المللی مسقط – عمان