نمایشگاه بین‌المللی فناوری، تکنولوژی و ارتباطات عمان ۲۰۲۰ COMEX OMAN

نمایشگاه فناوری COMEX 2020 ۲۵ لغایت ۲۷ فروردین ۹۹ ۱۳ - ۱۵ آوریل ۲۰۲۰ در آستانه پنجاهمین سالگرد رنسانس سلطنت عمان، عمان در آستانه تدارک جهت برگزاری...