ثبت شرکت در عمان

ثبت شرکت در عمان به چند دسته تقسیم شده که بسته به نوع شرکت و فعالیت شرکت از درجه ممتاز تا درجه۴ تقسیم بندی می شود.

اقامت عمان نیز به ۲ نوع تقسیم بندی شده که درجه ۱ و ممتاز نامیده شده و فرق بین ممتاز و درجه ۱ در اعتبار آن است و به رفت و آمد آنها نیز بستگی دارد. که شما با اقامت ممتاز در کل منطقه خلیج می توانید رفت و آمد کنید و با اقامت درجه ۱ فقط می توانید در خود عمان رفت و آمد کنید.

 

تا پیش از این امکان ثبت تجاری در مناطق آزاد برای ایرانیان وجود نداشت و تنها ثبت شرکت های تولیدی امکان پذیر بود .لذا من بعد امکان ثبت شرکت تجاری در منطقه آزاد نیز امکان پذیر است. سرمایه ثبتی ۲۰هزار ریال عمان و اجاره دفتر کار در منطقه آزاد و اخذ اقامت ۲ ساله از امکانات این روش ثبتی می باشد ضمنا در این روش دیگر نیازی به کفیل عمانی نشرکت‌هایی و شما مالک صد در صد شرکت در عمان می‌باشید. لازم به ذکر است که حتما باید فعالیتی را که به هنگام ثبت شرکت ادعا نموده‌اید را انجام دهید. شرایط این روش مشخص نمی‌کند که تا چه زمانی امکان پذیر است پس تا فرصت باقی است از این روش استفاده نمائید.

قوانین ثبت شرکت در عمان 

طرف ایرانی حقیقی

طرف ایرانی حقوقی (برای مثال متقاضی می‌تواند در صورت داشتن شرکتی در ایران، مدارک شرکت را ترجمه و به عنوان طرف ایرانی حقوقی با طرف عمانی شرکت ثبت کند.)

طبق آخرین قوانین عمان، برای ثبت شرکت در عمان طرف ایرانی ۷۰% و طرف عمانی ۳۰% از سهام شرکت را دارا می‌باشند که این درصد تنها به دلیل وجود قوانین عمان برای ثبت شرکت مطرح شده است، اما طرف عمانی طبق قراردادی که با طرف ایرانی منعقد می‌‎کند هیچ حق دخالتی در مدیریت و سود شرکت نخواهد داشت و طرف عمانی پیرو این قرارداد، تنها به دریافت پولی به صورت ماهانه یا سالیانه اکتفا کرده و در مسائل داخلی شرکت حق هیچ گونه دخالتی ندارد.

روش اول:

در صورت ثبت شرکت در عمان با روش نخست (حقیقی)، مالک یا مالکان ایرانی با گذراندن مراحل ثبت شرکت در عمان که بین ۳ تا ۴ ماه زمان خواهد برد، می‌‏‎توانند شرکت خود را به ثبت برسانند. در این روش مالک باید دفتری اجاره نموده و با استخدام کارمندان روند کاری خود را در ۶ ماهه اول از تاریخ ثبت شرکت در عمان اثبات کند. در این دوره  ۶ ماهه، اقامت  ۶ ماهه به مالکان داده می‌شود و آن‌ها باید آمادگی کافی را برای بازدید ادارات مربوطه از عملکرد شرکت داشته باشند. در صورت تایید نمایندگان این ادارات بعد از ۶ ماه، اقامت ۱ ساله به مالکان داده می‌شود که قابل تمدید است.

روش دوم:

در صورت ثبت شرکت در عمان با روش دوم (حقوقی)، مالک ایرانی می‌‎‎بایست مدارک شرکت غیر عمانی خود را به ادارات مربوط در عمان ارائه دهد و شرکت جدید که می‌تواند با نام دیگری نیز ثبت شود دایر کند. مزیت این نوع ثبت شرکت در عمان، مدت زمان کوتاه انجام مراحل ثبت شرکت (تقریبا ۱ ماه) و اخذ اقامت ۱ ساله بعد از ثبت شرکت می‌‎باشد. در این نوع ثبت شرکت، مالک تنها نیاز به اجاره مکانی برای ۲ ماه نخست خواهد داشت و بعد از آن می‌تواند تنها به داشتن آدرس پستی بسنده نماید.

 

نکات مهم در مورد ثبت شرکت در عمان

در هر دو نمونه ثبت شرکت، پروانه ‎شرکت هر پنج سال یکبار تمدید می‌‎شود و هزینه ‎سالیانه را در بر نخواهد داشت.

تنها هزینه سالیانه برای مالک ایرانی شرکت، هزینه ‎ی اسپانسر عمانی است.

طبیعتا افتتاح حساب در بانک‎‌ها برای هر دو نوع شرکت امکان پذیر است، ولی قابل ذکر است اگر چه گردش مالی متناسب با زمینه فعالیت برای هر دو نوع شرکت تعریف می‌‎شود، توصیه می‌‎شود تجاری که به دنبال تبادلات مالی بالا (به صورت خاص افتتاح LC) با بانک‌های اروپایی و آمریکایی هستند از روش نخست برای ثبت شرکت استفاده کنند.

مراحل ثبت شرکت در عمان 

  • آﻏﺎز ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ در ﻋﻤﺎن ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﻨﺞ ﮔﺎﻧﻪ و اراﺋﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ادارات دوﻟﺘﻲ از ﺟﻤﻠﻪ اداره ﺛﺒﺖ شرکت‌ها، اداره ﻣﺎﻟﻴﺎت و اداره ﺗﺎﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻳﻦ ﻛﺸﻮر اﺳﺖ.
  • ﺳﭙﺮده ﮔﺬاری ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ در ﺑﺎﻧﻚ ﻛﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن اﻧﺠﺎم آن ﻳﻚ روز می‌باشد و ﻫﻴﭻ ﻫﺰﻳﻨﻪ ای در ﻗﺒﺎل آن اﺧﺬ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
  • ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ در اداره ﺛﺒﺖ شرکت‌های ﺗﺠﺎری واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وزارت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺪت زﻣﺎن اﻧﺠﺎم آن ﻫﻔﺖروز می‌باشد .
  • ﻣﻌﺮﻓﻲ و ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ در اداره ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻛﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن آن ﻳﻚ روز و ﻫﺰﻳﻨﻪ‌ای درﺑﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
  • ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻛﺎرﻣﻨﺪان ﺷﺮﻛﺖ در اداره ﺗﺎﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺪت زﻣﺎن اﻧﺠﺎم آن ﻳﻚ روز و ﺑﺪون اﺧﺬ ﻫﺰﻳﻨﻪ است.

ویژگی خاص ثبت شرکت در مناطق آزاد عمان 

ثبت شرکت در مناطق آزاد می‌تواند مالکیت ۱۰۰% طرف ایرانی را شامل شود و نیازی به طرف عمانی نیست. نکته مهم در مورد ثبت شرکت در مناطق آزاد، ارائه پروپزالی قوی به هیئت تصمیم‌گیر آن مناطق است که در صورت تایید آن‌ها ثبت شرکت انجام می‌پذیرد.
نکته قابل توجه در مروادات تجاری بین المللی عمان این‌که این کشور بیشترین حجم واردات خود را که بخش عمده آن شامل ماشین آلات و تجهیزات حمل و نقل، مواد غذایی و احشام زنده شرکت‌هایی در سال از کشورهای آمریکا، آلمان، ژاپن وارد می‌کند، که این مهم بیانگر غفلت سرمایه‌داران و تولیدکنندگان ایرانی از این بازار مهم و پر رونق در نزدیک‌ترین فاصله از مرز‌های کشور است.

ﺗﺴﻬﻴﻼت در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺗﺠﺎری و ﺻﻨﻌﺘﻲ

ﺻﺮف‌ﻧﻈﺮ از اراﻳﻪ زﻣﻴﻦ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ‌ﮔﺬاران ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ، در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻠﻴﻪ ﭘﺮوژه‌ﻫـﺎی ﺻـﻨﻌﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﺪت۵ ﺳﺎل از ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ درآﻣﺪ ﻣﻌﺎف ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻳﻦ ﻣﺪت ﺑﺮای ﻳﻚ دوره ۵ ﺳﺎﻟﻪ دﻳﮕﺮ زﻳﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻤﺪﻳـﺪ اﺳﺖ. از دﻳﮕﺮ ﻣﺰاﻳﺎ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ از ﻋﻮارض ﺷﺎﻣﻞ واردات ﻣﺎﺷﻴﻦ‌آﻻت ، ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻟـﻮازم و ﻗﻄﻌﺎت ﻳﺪﻛﻲ و ﻧﻴﺰ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻛﺎﻻﻫﺎی ﻧﻴﻤﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ . متعاقب آن از زﻣﺎن ﺑﻬـﺮه‌ﺑـﺮداری ﺑـﻪ ﻣـﺪت ۵ ﺳـﺎل از ﭘﺮداﺧﺖ ﻋﻮارض و ﺣﻘﻮق ﮔﻤﺮﻛﻲ ﻣﻌﺎف ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ. در عین حال در ﺻﻮرت ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎد وزﻳـﺮ داراﻳـﻲ، دوره ﻣﻌﺎﻓﻴـﺖ از ﺣﻘـﻮق ﮔﻤﺮﻛﻲ ﺑﺮای ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ و ﻛﺎﻻﻫﺎی ﻧﻴﻤﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻤﺪﻳﺪ اﺳﺖ.

تسهیلات حمایتی ویژه

در زﻣﻴﻨﻪ ﺻﺎدرات ﻋﻤﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﻛﺸﻮر ﺣﻮزه ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻤﻪ ﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎری ﺻﺎدرات اﻋﻄﺎ می کند

ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻋﻤﺎن ﻧﻴﺰ ﺻﺎدرات ﻛﺎﻻ از اﻳﻦ ﻛﺸﻮر را ﺑﻪ روش‌های زﻳﺮ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻴﻜﻨﺪ:

–         اراﻳﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻴﻤﻪ ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ

–         ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮای اﺧﺬ وام از ﺑﺎﻧﻚ‌ﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮﺑﺴﻴﺪ دار

–         ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺮای ﺻﺎدرات ﺑﺎ ﺑﻬﺮه‌ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻋﺎدﻻﻧﻪ

ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺗﺠﺎری و ﺻﻨﻌﺘﻲ

ﻛﺸﻮر ﻋﻤﺎن دارای ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﺗﺠﺎری و ﺻﻨﻌﺘﻲ اﺳﺖ. ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻓﻌﺎل ﺷﺪه‌اﻧﺪ وﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ دوﻟﺖ ﻋﻤﺎن ﻗﺮار دارﻧﺪ .

Ø     ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﺻﻼﻟﻪ

Ø     ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد رﻳﺴﻮت

Ø     ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد اﻟﻤﺰﻳﻮﻧﻪ

Ø     ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﻣﺴﻨﺪم

Ø     ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﺻﺤﺎر

 

اقتصاد و قوانین بازرگانی عمان

  • قوانین گمرکی در عمان

واردات کالا به خاک عمان، صرفاً توسط شر کت‌هایی که در عمان به ثبت رسیده‌اند امکانپذیر شرکت‌هایی. همچنین کالاهایی که نیاز به خدمات پس از فروش دارند، بایستی دارای و کیل عمانی برای انجام امور مربوط به ترخیص کالا باشند.

متوسط نرخ تعرفه گمرکی واردات به عمان برای کل کالاها ۵/۵ درصد، کالاهای کشاورزی۴/۷ درصد و کالاهای غیرکشاورزی ۶/ ۱۰ درصد است.

برخی کالاها مانند دام زنده، انواع گوشت به جز گوشت خوک، برنج، گندم، آرد ذرت، میوه‌تازه و چای از عواض گمرکی معاف هستند.

 

  • ﻗﻮاﻧﻴﻦ ارزی عمان

در ﻋﻤﺎن ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ورود و ﺧﺮوج ارز وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰی اﻳﻦ ﻛﺸﻮر در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰی ﺳﺎﻳﺮﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻛﻨﺘﺮل، ﻣﺤﺪودﻳﺘﻲ ﺑﺮای داد و ﺳﺘﺪ ﺑﺎ ارزﻫﺎی ﺧﺎرﺟﻲ اﻳﺠﺎد ﻧﻜﺮده اﺳﺖ.

  • ﻗﻮاﻧﻴﻦ بانکی در عمان

ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰی ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻟﻲ‌ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻬﺎد ﻣﺎﻟﻲ اﻳﻦ ﻛﺸﻮر، ﻣﺴﺌﻮل ﺣﻔﻆ ارزش ﭘﻮل ﻣﻠﻲ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﻮﻟﻲ اﻳﻦ ﻛﺸﻮر اﺳﺖ.

ﺳﻮد ﻣﻨﺎﺳﺐ بانک‌ها اﺣﺘﻤﺎل رﻗﺎﺑﺖ بانک‌های ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺠﺎرت آزاد ﺑﺎ اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺗﻨﻮع ﻣﻨﺎﺑﻊ درآﻣﺪی اﻗﺘﺼﺎد و ﺑﺎزار ﭘﺮروﻧﻖ داراﻳﻲ‌ﻫﺎی ﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮل ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻋﻤﻴﻖ درﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﻧﻜﺪاری ﻋﻤﺎن را ﺿﺮوری می‌سازند.

  • ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ در عمان

ﻋﻤﺎن ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﺎﻟﻴﺎت در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ را داراﺳﺖ. ﻣﻴﺰان ﻣﺎﻟﻴﺎت درﻳﺎﻓﺘﻲ از ﺷﻌﺒﻪ‌ﻫﺎی ﺷﺮﻛﺖ‌ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﻲ ﻏﻴﺮ ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای ﻫﻤﻜﺎری ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس در ﻋﻤﺎن دوازده درﺻﺪ ﺳﻘﻒ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ اﻳﻦ شرکت‌ها ﺳﻲﻫﺰار رﻳﺎل ﻋﻤﺎن اﺳﺖ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻋﻤﺎن، ﻣﻴﺰان ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ درآﻣﺪ شرکت‌هایی ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از ﻫﻔﺘﺎد درﺻﺪ از ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﺧﺎرﺟﻲ اﺳﺖ ﺳﻲ درﺻﺪ می‌باشد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ درآﻣﺪ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺤﻠﻲ دوازده درﺻﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻴﺰان ﻣﺎﻟﻴﺎت شرکت‌های ﺧﺎرﺟﻲ ﻛﻪ دارای ﺷﻌﺒﻪ در ﻋﻤﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﺮ ﺣﺴﺐ درآﻣﺪ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه و ﺑﻴﻦ ۵ ﺗﺎ۳۰ درﺻﺪ در ﻧﻮﺳﺎن اﺳﺖ.

  • ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ

اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﻲ (اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ) می‌توانند ﻣﺴﻜﻦ، اﻣﺎﻛﻦ ﺗﺠﺎری و ﺻﻨﻌﺘﻲ را در ﻋﻤـﺎن به تملک خود درآورﻧـﺪ ﻣﮕﺮ در ﻣﻮاردی ﻛﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﻊ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ . دوﻟﺖ ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ در ﺑﺨﺶ‌ﻫـﺎی ﻏﻴﺮﻧﻔﺘـﻲ ﻛﺸـﻮر ﺷـﺮاﻳﻄﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮد ﻛﻪ اﻧﮕﻴﺰه ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ‌ﮔﺬاران ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در اﻳﻦ ﺑﺴﺘﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﻮد . ﻳﻜﻲ از اﻣﺘﻴﺎزاﺗﻲ ﻛﻪ دوﻟﺖ ﻋﻤﺎن ﺑﺮای ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران ﺧﺎرﺟﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﻜﻴـﺖ در اﻳﻦ ﻛﺸﻮر اﺳﺖ. اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﻲ در اﻳﻦ ﻛﺸﻮر از ﺣﻖ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺻﺪدرﺻﺪ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.